Sektori i veprimeve Bankare dhe i Sigurimeve janë dy sisteme të bazuara në informacion, megjithëse janë bërë përparime në drejtim të menaxhimit elektronik të të dhënave dhe transmetimit të tyre, një pjesë e mirë e komunikimit si brenda shoqërive ose ndërmjet shoqërive, filialeve, klientëve apo palëve të treta të një numri të proceseve të biznesit ne ende kemi një format letre.

3D Informatica, me ndihmën e rëndësishme të dhënë nga një partner, kapitali i të cilit i përket zonës bankare, ka qenë në gjendje të analizojë çështjet thelbësore në lidhje me procesin e biznesit dhe intensitetin e lartë të prodhimit të dokumentacionit si në fushën bankare dhe në atë të sigurimeve dhe ofron një numër zgjidhjesh përmes softuerit, të kolauduar posaçërisht për menaxhimin e procesit të dokumentave duke integruar të gjitha mediat tipike të komunikimit bankar.

Sistemi i dokumentave 3D Informatica për zonën bankare dhe të sigurimeve DocWay XML dhe unifolder, sigurojnë disa funksione shtesë, si trajtimi për plotësimin e broshurës, e cila bën të mundur përmirësimin e dukshëm të proceseve vendimmarrëse ashtu dhe të kujdesit ndaj klientit, pa marrë parasysh rreziqet e pakontrolluara të të dhënave.

Komponentët e teknologjisë që janë të lirë dhe të përshtatur për shërbimin e web-it dhe si të tilla janë të integruara lehtësisht me sistemet e mëparshme ekzistuese.

Zgjidhjet e bazës së të dhënave janë tipi i ndërmarrjeve me një natyrë hibride dhe rikthim të përshtatur për menaxhimin e dokumentave të rëndësishme, fleksibël dhe lehtësisht të arritshëm.

Extraway® Bridge na jep të drejtën të përdorim një sistem të shpërndarjes së dokumentave që është e mbrojtur ligjërisht.